วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การใช้กริยาช่วย may และ might

May I disturb you for a moment?
-ขอรบกวนคุณสักครู่ได้ไหม

May I use your phone?
-ขออนุญาตใช้โทรศัพท์ได้ไหม

ในประโยคประเภทนี้ถ้าผู้พูดต้องการเพิ่มความสุขภาพหรือความเป็นทางการกับประโยคขอร้องสามารถใช้กริยาช่วย might แทน may

-Might I disturb you for a moment?
-Might I user your phone

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากริยาช่วยทั้งสองคำนี้รวมทั้ง can และ could ซึ่งคุณเคยเรียนแล้วในบทที่ผ่านมา สามารถใช้ในการขออนุญาตโดยมีขอบเขตตั้งแต่ค่อนข้างสุภาพไปจนถึงสุภาพมากในประโยคบอกเล่าและปฏิเสธสามารถใช้ may (แต่ไม่ใช้ might) ในการให้และปฏิเสธคำอนุญาตอย่างค่อนข้างเป็นทางการ

You may now smoke if you wish.
-คุณจะสูบบุหรี่ก็ได้ ถ้าคุณต้องการ
May I leave now?
-ขออนุญาตออกไปตอนนี้ได้ไหม
Yes, you may.
-ได้ คุณออกไปได้
No, you may not
-ไม่ได้ คุณออกไปไม่ได้

เราสามารถใช้ may และ might ในการพูดเกี่ยวกับความเป็นไปได้

I may be your mother.
 -อาจจะเป็นแม่ของคุณก็ได้
I might be the Prime Minister.
 -อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้
There may be some rain.
 -อาจจะมีฝนตก
There might be some snow.
-อาจจะมีหิมะตก

ในบริบทนี้เป็นไปได้ที่จะใช้กริยาช่วย could แต่มีความหมายต่างกันเล็กน้อยซึ่งแยกกริยา may,might และ could ออกจากกันได้ ในกรณีนี้ might แสดงความเป็นไปได้น้อยที่สุด

โปรดสังเกตว่าไม่สามารถใช้กริยาช่วย can ในความหมายนี้ได้may และ might ก็เหมือนกับกริยาช่วยตัวอื่นคือมีรูปเดียวใช้ได้กับประธานทุกตัว


รูปปฏิเสธของ may และ might ก็คือ my not และ might not ตามลำดับ รูปย่อคือ mayn't และ mightn't แต่ไม่ได้ใช้บ่อยน้ก

I may go and I may not go.
It might snow and it might not snow.

รูปคำถามทำได้โดยการสลับตำแหน่งระหว่างประธานกับกริยาช่วย และใช้ ในการขออนุญาตหรือถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้

-May I come in?
-Might I disturb you for a moment?
-When might you come?

แต่จะไม่ใช้กริยา may ในประโยคคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ดังนั้น ประโยค May it snow tomorrow? จึงไม่ถูกต้อง ควรจะถามโดยใช้ ประโยคต่อไปนี้แทน

-Do you think it will snow tomorrow?
-Is it going to snow tomorrow?

หนังสือไวยากรณ์บางเล่มอธิบายว่า might เป็น "รูปอดีตของ may" แต่จากข้อสังเกตและตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างบนเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงความแตกต่างของกริยาสองรูปนี้อยู่ที่ความแตกต่างในเรื่องรูปแบบของสำนวนการพูด (เมื่อใช้ในการอนุญาต การใช้ might จะแสดงความสภาพและเป็นทางการกว่า may) และสีสันของภาษา (เมื่อพูดถึงความเป็นไปได้ might มีความเป็นไปได้น้อยกว่า may)